Zásady o zpracování osobních údajů

Elpremo.cz

 

 
Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob společností ELPREMO, spol. s r.o. GDPR
 
Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost a s těmito údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.
 
Společnost ELPREMO, spol. s r.o. se sídlem na adrese Řepčínská 342/98, Řepčín, 779 00 Olomouc, zapsána v obchodním rejstříku v Ostravě pod sp. zn. C 1969, IČ: 42869951 (dále jen „ELPREMO“ nebo „my“). Kromě nařízení (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) se řídíme platnými zákony České republiky a závaznými koncernovými pravidly schválenými vedoucími dozorovými úřady v rámci Evropské unie.
 
Veškeré údaje, které společnost ELPREMO shromažďuje, zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu a s využitím maximální možné míry zabezpečení.
 
Ochrana osobních údajů nejen našich zákazníků, ale i příjemců, dodavatelů, partnerů je naší prioritou. V souvislosti s Nařízením GDPR Vám níže přinášíme naše zásady zpracování osobních údajů.
 
V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, zda při zpracování vystupujeme v roli správce či zpracovatele, komu můžeme osobní údaje předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.
 
Správce osobních údajů:

Společnost:           ELPREMO, spol. s r.o.
IČ:                          42869951
DIČ:                       CZ42869951
Sídlo:                     Řepčínská 342/98, Řepčín, 799 00 Olomouc
 

 
Obsah
Účely zpracování
1. Pokud u nás koupíte nebo objednáte dodání zboží nebo s námi uzavřete kupní smlouvu
     1.1. Zpracování na základě plnění smluv
     1.2. Zpracování na základě oprávněného zájmu
     1.3. Zpracování na základě plnění právních povinností
2. Pokud jste adresátem zásilky, jejíž doručení si u nás objednala Vaše společnost nebo obchodní partner
3. Pokud navštívíte náš web
     3.1. Využíváme souborů Cookies a další technologií
     3.2. Využívání osobních údajů návštěvníků webu
4. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů
5. Pokud se zjasníte naší firemní akce
6. Pokud navštívíte naši provozovnu
7. Pokud nám udělíte svůj souhlas
Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?
Jaké máte práva při zpracování osobních údajů?
     1. Právo na přístup
     2. Právo na opravu
     3. Právo na výmaz
     4. Právo na omezení zpracování
     5. Právo na přenositelnost
     6. Právo vznést námitku proti zpracování
     7. Právo podat stížnost
Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
 
 
Jaké údaje zpracováváme:

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro uskutečnění obchodu nebo poskytnutí služby, kterou si s námi sjednáváte, za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo listinné podobě.

V rámci činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:
 1. Bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
 1. Na základě Vašeho souhlasu.
Jaká zpracování můžeme provádět bez souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo s námi máte uzavřenou objednávku nebo kupní smlouvu či u nás nakupujete zboží. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zásilky, jejíž doručení si u nás objednala Vaše společnost nebo obchodní partner, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte některou z našich provozoven.

Zpracováváme následující osobní údaje:
 1. Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jemné a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel, vaše funkce v organizaci, pokud zastupujete právnickou osobu;
 2. Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména emailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa;
 3. Údaje o nákupním chování, kterými jsou zejména údaje o uskutečněných nákupech, způsobu platby včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích;
 4. Údaje o Vašem chování na webu, zboží, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a zní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 5. Údaje o bonitě a důvěryhodnosti, k zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů nebo pojišťoven, rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro uplatnění nároku
 
Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
 

Účely zpracování

 

1. Pokud u nás koupíte nebo objednáte dodání zboží nebo s námi uzavřete kupní smlouvu

V případě, že si u nás nakoupíte zboží na fakturu s odloženou splatností, objednáte dodání zboží nebo s námi uzavřete kupní smlouvu o opakovaných dodávkách zboží nebo jinou smlouvu, provádíme následující zpracování:
 
 
 

1.1. Zpracování na základě plnění smlouvy

 Pokud s námi jako fyzická osoba uzavřete kupní smlouvu nebo objednávku na dodání zboží, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění této smlouvy nebo objednávky, Vaše identifikační a kontaktní údaje o vašich objednávkách.
Jestliže u nás objednáte dodání zboží jako zástupce právnické osoby nebo jako zaměstnanec fyzické osoby OSVČ, zpracováváme za účelem plnění této smlouvy Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.
To, že tyto údaje použijeme za účelem dodání zboží nebo plnění smlouvy, znamená, že je použijeme zejména:
 • Abychom s Vámi mohli o dodávce zboží komunikovat, například Vám zaslat potvrzení termínu;
 • Pro potřeby platby za doručené zboží v případě úhrady dobírkou; v této souvislosti můžeme Vaše údaje předat také našim dalším přepravním partnerům, jak je psáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
 • V souvislosti s reklamací;
 • V souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte (např. pomocí e-mailu nebo telefonu)
 

1.2. Zpracování na základě oprávněného zájmu

 
 • Pokud u nás zakoupíte zboží na fakturu s odloženou splatností nebo objednáte dodávku zboží nebo s námi uzavřete kupní smlouvu, uchováváme Vaše Identifikační a kontaktní údaje a údaje o zakoupeném zboží na základě našeho oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
 • Za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme Vaše údaje po dobu trvání promlčecí lhůty 10 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
 • Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o zakoupeném zboží za účelem zasílání nabídek nebo pozvánek na firemní marketingové akce e-mailem nebo poštou; naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu 3 let od posledního uskutečněného nákupu zboží nebo ukončení kupní smlouvy.
 
Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 

1.3. Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o uskutečněných obchodech a to z důvodu dodržování následujících předpisů:
 • Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • Zákona č. 23/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • Nařízením EU proti podpoře terorismu, praní špinavých peněz-
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.
 

2. Pokud jste adresátem zásilky, jejíž doručení si u nás objednala Vaše společnost nebo obchodní partner

Pokud jste adresátem zásilky, jejíž doručení je u nás objednáno, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje:
 • Na základě našeho oprávněného zájmu za účelem včasného a správného dodání zboží a komunikace s Vámi ohledně zásilky a jejím doručení, kde je naším oprávněným zájmem splnění smlouvy s naším zákazníkem;
 • Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného dodání objednaného zboží.
Pro přípravu, uzavření a plnění objednávky nebo kupní smlouvy s naším zákazníkem Vaše osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k realizaci objednávky nebo kupní smlouvy. Po uplynutí této doby údaje dále uchováváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a naší vnitřní evidence a kontroly a to po dobu trvání promlčecí lhůty 10 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu 10 let.

3. Pokud navštívíte náš web

 

3.1. Využíváme souborů Cookies a další technologií

Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookies je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme na Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies nám umožní propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookies vytvořila. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.
 
Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:
 • Identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například abychom si uložili, kterou verzi našeho dokumentu Vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
 • Zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu.
Takové cookies a další soubory nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopni poskytovat naše služby.
 
Dále do Vašeho zařízení:
 • Ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:
  • Sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytváření statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;
  • Zobrazovat Vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;
Pokud využití cookies třetích stran nevypnete ve svém prohlížeči a setrváte na našich stránkách nebo kliknete na tlačítko „Souhlasím“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to, že s využíváním těchto cookies Svůj souhlas souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat vypnutím této funkce ve vašem prohlížeči.
 

3.2. Využívání osobních údajů návštěvníků webu

Pokud navštívíte náš web www.eshop.elpremo.cz, zpracováváme údaje o Vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:
 • Získání informací, na základně kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je nezlepšování naších služeb pro Vás;
 • Vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklam, naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity webu a výdajů na reklamu;
Údaje o Vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:
IP adresa vašeho zařízení (adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);
 • Operačního systému Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
 • Prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení
 • Adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 14 měsíců, která se při nové aktivitě resetuje. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.
 

4. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím emailu a sociálních sítí, budeme zpracovávat Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci na základě oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem
 • Vyřízení Vašich dotazů a požadavků;
 • Pokud jste u nás objednali zboží nebo s námi uzavřeli jinou smlouvu a váš požadavek se vztahuje k této smlouvě, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění této objednávky nebo smlouvy;
 • Evidence Vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
 • Prokazování, že jsme Váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou objednáte nějaké zboží nebo uplatníte reklamaci;
 • Jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb

5. Pokud se zjasníte naší firemní akce

Pokud využijete pozvání a zúčastníte se některé z našich firemních akcí, budeme kromě Vašich kontaktních a identifikačních údajů zpracovávat v určitých případech i Vaše fotografie za účelem prezentace naší společnosti ve firemní blogu, na webových stránkách nebo na sociálních sítích naši společnosti (jako je např. Facebook, LinkedIn).
Pro tento účel vyjadřujete svou účastí na tomto druhu firemní akce souhlas se zpracováním osobních údajů, které můžete kdykoliv odvolat. Pro odvolání souhlasu náš kontaktujte způsobem popsaným v části Jak uplatnit jednotlivá práva?
 

6. Pokud navštívíte naši provozovnu

Pokud navštívíte naše pobočky v Olomouci, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového systému, na které můžete být zachyceni a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i vašeho majetku a osob pohybujících se v prodejně a jejím okolí, což je současně náš oprávněný zájem.
 
Pro tento účel osobních údajů uschováváme po dobu 30 dní.
 

7. Pokud nám udělíte svůj souhlas

Pokud dosud neužíváte naše služby (nemáte s námi uzavřenou objednávku nebo kupní smlouvu) při poskytnutí svých údajů nám udělíte svůj souhlas, můžeme Vaše identifikační a kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek a pozvánek e-mailem, textovou správou, sdělit Vám naše nabídky po telefonu nebo jinými prostředky, popř. Vám můžeme zaslat poštou.
 
Váš souhlas je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Pro odvolání souhlasu nás kontaktujte způsobem popsaným v části Jak lze uplatnit jednotlivá práva? Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněné zpracování do okamžiku tohoto odvolání.
 

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení a zabezpečení.
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce a to:
 • Pokud jste adresátem dodávky zboží, která je u nás objednána, našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí, jak je uvedeno v části Pokud jste adresátem dodávky zboží, která je u nás objednána, konkrétně partnerům zajišťujícím přepravu a doručování zásilek;
 • V rámci plnění našich zákonných povinností předat některé osobní údaje správním orgánům a státním úřadům jsme-li k tomu vyzváni.
Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají výhradně na základě našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? Takovými zpracovateli jsou zejména:
 • Naši partneři zajišťující přepravu;
 • Poskytovatelé SW služeb a další dodavatelé technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy, kteří mají povolený on-line přístup do našich informačních systémů;
 • Provozovatelé marketingových nástrojů a marketingové agentury;
 • Poskytovatelé SMS, emailových a dalších komunikačních nástrojů v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkovatele naší komunikace s Vámi;
 • Advokáti, daňová poradci, auditoři, pojišťovny, vymáhací agentury.

Seznam konkrétních zpracovatelských osobních údajů, které využíváme, naleznete v seznamu zpracovatelů uvedeném v příloze tohoto dokumentu.
 

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci poptávky nebo objednání zboží, uzavírání kupní smlouvy nebo při komunikaci s námi. V případě, že jste příjemcem zásilky, získáváme Vaše osobní údaje od osoby, která objednávku zboží u naší společnosti sjednala. Osobní údaje přímo od Vás získáváme také sledováním Vašeho chování na našem webu. V některých případech je ELPREMO oprávněno získat osobní údaje z veřejných registrů a jedná se zejména o situaci, kdy uplatňujeme své oprávněné zájmy, zejména zájem jednat obezřetně.
 

Jaké máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:
 

1. Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu je zpracováváme a uschováváme, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovány a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopii již s poplatkem.
Na vyřízení Vašeho požadavku si vyhrazujeme dobu 30 dní.
 

2. Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
 

3. Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • Odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • Využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz. Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • Domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být pouze v souladu s obecně závaznými předpisy.
 
Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určen, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz. Část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?)
 

4. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:
 • Popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodne, jaké údaje jsou správné.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • Vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže (v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.
 

5. Právo na přenositelnost

 • Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (viz. Část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.
 

6. Právo vznést námitku proti zpracování

 • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz. část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?) Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

 

7. Právo podat stížnost

 • Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, které sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

 
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na emailovou adresu eshop@elpremo.cz. Na této adrese je Vám k dispozici osoba zodpovědná za dodržování souladu s GDPR.
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.
 
 
Seznam zpracovatelů osobních údajů společnosti ELPREMO spol. s r.o.
 
PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798, se sídlem na adrese K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 105858.
 
ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 223183.
 
oXyShop s.r.o., IČ: 27404129 se sídlem na adrese Brodská 570, 261 01 Příbram, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 115902.