Reklamační řád a vrácení zboží

Elpremo.cz

 

Reklamační řád - Spotřebitel

I. Úvodní ustanovení
1. Tento Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího či zhotovitele, kterým je společnost ELPREMO s.r.o., IČO: 42869951 se sídlem Řepčínská 342/98, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 1969, na straně jedné (dále jen „prodávající“) a kupujícího či objednatele na straně druhé (dále jen „kupující“).
2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.
3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
4. Je-li druhou smluvní stranou podnikatel (kupující v postavení nikoli spotřebitele), řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
5. Reklamační řád se vztahuje na věci (dále též zboží) zakoupené u prodávajícího nebo u třetích osob, u něhož jsou uplatňována práva z vadného plnění v době uvedené v § 2165 občanského zákoníku.
6. Záruka za jakost je poskytována v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a související reklamou. Informace o podmínkách a rozsahu záruky za jakost, je-li poskytována, jsou uvedeny na záručním listě.


II. Kontrola zboží při převzetí
1. Kupující je povinen zboží převzít v místě, které ve své závazné objednávce určil. Kupující je povinen poskytnout dopravci a prodávajícímu veškerou součinnost k tomu, aby mu bylo možné zboží dopravit a předat.
2. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, podle dodacího listu zkontrolovat neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky během přepravy, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.
3. Kupujícímu spotřebiteli je v jeho zájmu doporučeno učinit při převzetí zboží stejné kroky jako u kupujícího, který není spotřebitelem, když tak může předejít případným komplikacím.
4. V případě shledání porušení přepravního obalu, zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem.
5. Podpisem dodacího listu přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.


III. Vady zboží a práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, je-li kupujícím spotřebitel, § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

A)
Zvláštní ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli:
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 1. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 2. písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv. Odstavec 2. se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 2. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 3. Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.
 4. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.
 5. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.
 6. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.
 7. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavců 6. a 7. neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
 9. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
 10. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 11. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 12. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.
 13. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
 14. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.
 15. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
  1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odst. 14. a 15.,
  2. se vada projeví opakovaně,
  3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 16. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
 17. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 18. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
 19. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
 20. Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
 21. Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.
V případě, že dojde ke sporu se spotřebitelem v oblasti výrobků nebo služeb poskytovaných prodávajícím a v rámci reklamačního řízení nedojde k jeho urovnání, je spotřebitel oprávněn se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení takového spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, www.coi.cz.
 1. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 23. v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
 2. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.
 3. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.
 4. Při uplatnění reklamace je potřeba prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – daňový doklad (faktura) a podrobně popsat vadu zboží. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů a jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě. Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího musí být tímto vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz. Pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, doporučuje se doložit doklad o reklamaci, nebo musí kupující prokázat či doložit uvedené skutečnosti jinak.
 5. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval.
 7. Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 29. může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 8. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

B)
Výluky a doporučení k reklamaci vad:
 1. Odpovědnost prodávajícího za vady se dále nevztahuje na vadu zboží, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, nedostatečnou údržbou, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že prodávající, výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či že došlo k mechanickému poškození zboží.
 2. Práva z vadného plnění dále nebudou uznána, nese-li předložený doklad o koupi nebo záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.
 3. Provozovnou prodávajícího pro uplatnění reklamací je:
 • Řepčínská 342/98, 779 00 OLOMOUC (zde je rovněž sídlo prodávajícího), nebo
 • Tř. Práce 1956/5, 792 01 BRUNTÁL.
Doporučujeme kupujícímu předchozí objednání před osobní návštěvou.
 1. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu výše uvedenou adresu prodávajícího. Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů a jiného případného příslušenství, pokud možno i zabaleno v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě.
 2. V případě zaslání zboží přepravní službou doporučujeme pojištění zásilky.
 3. Upozorňujeme, že zaslání zboží k reklamaci na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.
 4. Za účelem rychlejšího vyřízení Vaší reklamace nás v případě zaslání zboží určeného k reklamaci přepravní službou laskavě co nejdříve po odeslání zboží informujte o této reklamaci emailem: elpremo@elpremo.cz nebo telefonicky 587 438 800. (popřípadě na email michal.topic@elpremo.cz nebo na telefon +420 733 343 727).


IV. Závěrečná ustanovení
1. Podmínky odpovědnosti prodávajícího v tomto Reklamačním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
2. Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.12.2023. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

V Olomouci, dne 1.12.2023
 


 

Reklamační řád - Nespotřebitel

I. Úvodní ustanovení
1. Tento Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího či zhotovitele, kterým je společnost ELPREMO s.r.o., IČO: 42869951 se sídlem Řepčínská 342/98, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 1969, na straně jedné (dále jen „prodávající“) a kupujícího či objednatele na straně druhé (dále jen „kupující“).
2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.
3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
4. Je-li druhou smluvní stranou podnikatel (kupující v postavení nikoli spotřebitele), řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
5. Reklamační řád se vztahuje na věci (dále též zboží) zakoupené u prodávajícího nebo u třetích osob, u něhož jsou uplatňována práva z vadného plnění v době uvedené v § 2165 občanského zákoníku.
6. Záruka za jakost je poskytována v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a související reklamou. Informace o podmínkách a rozsahu záruky za jakost, je-li poskytována, jsou uvedeny na záručním listě.


II. Kontrola zboží při převzetí
1. Kupující je povinen zboží převzít v místě, které ve své závazné objednávce určil. Kupující je povinen poskytnout dopravci a prodávajícímu veškerou součinnost k tomu, aby mu bylo možné zboží dopravit a předat.
2. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, podle dodacího listu zkontrolovat neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky během přepravy, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.
3. Kupujícímu spotřebiteli je v jeho zájmu doporučeno učinit při převzetí zboží stejné kroky jako u kupujícího, který není spotřebitelem, když tak může předejít případným komplikacím.
4. V případě shledání porušení přepravního obalu, zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem.
5. Podpisem dodacího listu přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.


III. Vady zboží a práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, je-li kupujícím spotřebitel, § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
A)
Není-li níže stanoveno pro kupujícího v postavení spotřebitele uvedeno jinak, platí že:
 1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 2. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.
 3. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.
 4. Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy předmětu koupě, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné množství prodávající. Má se za to, že odchylka nesmí přesáhnout pět procent množství určeného ve smlouvě.
 5. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v odst. 1. a 2. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.
 6. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
 7. Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno. To platí obdobně i pro vady dokladů.
 8. Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Způsobil-li vadu věci postup prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu kupující opatřil, platí uvedené obdobně.
 9. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 10. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 11. Kupující je povinen oznámit vadu zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději do 3 (tří) dnů od jejího zjištění.
 12. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese na své náklady a nebezpečí kupující. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu a podrobně popsat vadu. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje.
 13. Kupující doloží platnost záruky předložením dokladu o koupi, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů a jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě. Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího musí být tímto vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
 14. Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení. Je-li věc během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo kupujícím dále odeslána, aniž měl možnost věc prohlédnout, a prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení.
 15. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle odst. 16.
 2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 4. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
 5. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 1. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


B)
Výluky a doporučení k reklamaci vad:
 1. Odpovědnost prodávajícího za vady se dále nevztahuje na vadu zboží, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, nedostatečnou údržbou, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že prodávající, výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či že došlo k mechanickému poškození zboží.
 2. Práva z vadného plnění dále nebudou uznána, nese-li předložený doklad o koupi nebo záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.
 3. Provozovnou prodávajícího pro uplatnění reklamací je:
 • Řepčínská 342/98, 779 00 OLOMOUC (zde je rovněž sídlo prodávajícího), nebo
 • Tř. Práce 1956/5, 792 01 BRUNTÁL.
Doporučujeme kupujícímu předchozí objednání před osobní návštěvou.
 1. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu výše uvedenou adresu prodávajícího. Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů a jiného případného příslušenství, pokud možno i zabaleno v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě.
 2. V případě zaslání zboží přepravní službou doporučujeme pojištění zásilky.
 3. Upozorňujeme, že zaslání zboží k reklamaci na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.
 4. Za účelem rychlejšího vyřízení Vaší reklamace nás v případě zaslání zboží určeného k reklamaci přepravní službou laskavě co nejdříve po odeslání zboží informujte o této reklamaci emailem: elpremo@elpremo.cz nebo telefonicky 587 438 800 (popřípadě na email michal.topic@elpremo.cz nebo na telefon +420 733 343 727).


IV. Závěrečná ustanovení
1. Podmínky odpovědnosti prodávajícího v tomto Reklamačním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
2. Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.12.2023. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

V Olomouci, dne 1.12.2023
 

Postup pro vrácení zboží

Možnost vrácení zboží do 14 dnů od převzetí zboží, pokud je kupující spotřebitelem

 1. V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující (spotřebitel) při nákupu na dálku (formou e-shopu) právo odstoupit od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení, bude mu vrácena kupní cena zboží.
 2. Kupující, který není spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nemá. Kupující (spotřebitel) dále nemůže odstoupit od smlouvy, pokud bylo zboží upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu. V našem e-shopu má kupující (spotřebitel) možnost objednat si jím určený rozměr kabelů, vodičů, drátů, led pásků či zemnících pásků. V případě, že se kupující (spotřebitel) rozhodne, že chce zakoupit jiný než v balení uvedený rozměr těchto produktů, nemá právo od smlouvy do 14 dnů odstoupit, protože zboží bylo upraveno dle jeho přání.
 3. Prodávající má nárok na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží. Pro vrácení ceny kupujícímu (spotřebiteli) je nutné dodržení následujících podmínek:
  • Kupující (spotřebitel) rozpoznatelným způsobem informuje prodávajícího o odstoupení od smlouvy a požadavku na vrácení zboží.  Odstoupení musí obsahovat skutečnosti, jež prokazují, že je vlastníkem kupovaného zboží (číslo faktury, doklad o zaplacení zboží), jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a číslo účtu, na který chce kupní cenu vrátit. Pro kupujícího (spotřebitele) je nejjednodušší možností odstoupení pomocí e-mailu na adresu michal.topic@elpremo.cz. Pro rychlejší vyřízení uveďte předmět e-mailu „Odstoupení od smlouvy.“ Tento e-mail musí obsahovat skutečnosti, jež prokazují, že je vlastníkem kupovaného zboží (číslo faktury, doklad o zaplacení zboží), jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, číslo účtu, na které chce peníze za zboží vrátit.
  • vrácené zboží musí být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, pokud byl dodán a návodu) a tedy ve stavu nového produktu bez jakýchkoliv závad či poškození. Zboží nelze zaslat na dobírku, kterou by platil prodávající. Doprava a doručení zboží probíhá na náklady kupujícího (spotřebitele).
 4. Nebude-li zboží vráceno v původním obalu nebo bude-li tento poškozený, má prodejce nárok na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy se objednané zboží již neprodává nebo nedodává.
 6. Při splnění těchto podmínek vrátí prodávající kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu do 14 pracovních dní od obdržení zboží převodem na účet kupujícího (spotřebitele).